اموزش بافت عروسک زرافهاموزش بافت عروسک زرافه - تصویر 1
بدن عروسک..
سه تا زنجیره بزنید..
6را48برسونید و 15رج ببافین و به 42برسونید و یک رج ببافین بعد 36و یک رج ببافین و بعد30 و 24وچهاررج ببافین و بعد 18را 15رج ببافین...

سر عروسک 6به42و 8رج ببافین و بعد به 6برسونین..
پوزه ..
6به 24و 4رج ببافین
پاها..
6به 18و 8رج ببافین

دست ها..
6به 18 و 10رج ببافین بعد به 12برسونین و 5رج ببافین...
گوش...
6به 12و 4رج ببافین و به 6برسونین یک رج دیگه ببافین .

شاخ ..
6به12و 4رج ببافین و به 6برسونین و 3رج ببافین ..
خال ها..
6به 12

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه