بافت عروسک موش


بافت عروسک موش - تصویر 1

سر موش:ابتدا یک حلقه سه تایی و بعد از هر کدام دو زنجیره و شش تایی.دو ردیف 6تایی بافته.
از هر کدام دو عدد و به 12می رسونیم و دو ردیف 12تایی می بافیم.
اولی رو بافته و از دونه دومی دو تا می بافیم و به 18می رسونیم.دو ردیف 18تایی میبافیم.
ردیف بعدی دو تای اولی رو میبافیم و از سومی دو تا میبافیم و به 24میرسونیم.و دو ردیف 24تایی
ردیف بعدی سه تای اولی رو بافته و از چهارمی دو تا و به 30میرسونیم.یک ردیف سی تایی بدون اضافه کردن میبافیم.
ردیف بعدی چهار تای اولی را میبافیم و ار پنجمی دو تا و به 36میرسونیم.و یک ردیف 36تایی بدون اضافه کردن میبافیم.
ردیف بعدی پنج تای اولی را بافته و از ششمی دو تا بافته و به 42میرسونیم.
ردیف بعدی هفتا بافته و از هشتمی دو تا و به 48.
ردیف بعدی هشتا بافته و از نهمی دو تا و به 54..
حالا شش ردیف 54تایی میبافیم.
بعد شرو ب کم کردن میکنیم.
هفتا بافته و یکی نمی بافیم و ....الی اخر هر ردیف یکی کم ...شش تا بافته و یکی کم ...و پر میکنیم کامل .و بعد کور میکنیم و تمام.
🐭بدن موش:مثل سر شرو کرده و به 54میرسانیم.
یک رویف 54تا میبافیم.
بعد به 60میرسونیم و شش ردیف 60تایی میبافیم.
شرو ب کم کردن و به 48میرسونیم.و یک ردیف 48تایی میبافیم.ب 42میرسونیم و یک ردیف 42 میبافیم.
ب 36میرسونیم و سه ردیف 36تایی میبافیم.
به 30میرسونیم و بعد کامل پر میکنیم و بعد کم میکنیم تا کور شود.تمام.
🐭گوش های موش:طبق دستوری ک در آموزش سر بود با س زنجیره شرو کرده و به 24میرسونیم و شش ردیف 24تایی میبافیم .و بعد از طرفین در هر دور یکی کم میکنیم.تا 12تا بمونه و کور میکنیم.بدون پر کردن.تمام
🐭پاهای موش:ده تا زنجیره زده و دور تا دور زنجیره ها را پایه کوتاه میزنیم و بعدش ما 22تا تقریبا زنجیره داریم .حالا قسمت جلوی پا را ک در نظر بگیریم باز هم دور تا دور را زنجیره می زنیم فقط قسمت جلو ( حالا ی طرفش رو جلوی پا فرض کنین )..از هر زنجیره دو تا می زنیم و دوردیف اینکارو می کنیم .ینی از زنجیره های قسمت جلو از هر کدام دو تا می بافیم و از پشتها یک عدد .بعد دو باره 4ردیف می بافیم بدون اضاف کردن .و ردیف بعدی از قسمت جلو جایی ک شرو ب اضاف کرده بودیم شرو ب کم کردن می کنیم یکی رو رد میکنیم و یکی می بافیم. ب همون تعدادی ک اضاف کرده ایم توی دو یا سه ردیف کم می کنیم اون قدی ک تعداد دانه ها به 16برسه و بعد طول و بلندی پا را ادامه می دهیم .تمام.
🐭دستهای موش:
ابتدا ی حلقه سه تایی و بعد می رسونیم ب 18و4ردیف 18تایی رو بدون اضاف میبافیم و بعد کم میکنیم رو 12و بلندی طول دست رو میبافیم.تمام.
🐭دم موش:
یه حلقه سه تایی و بعد شش تایی و این شش تایی رو به هر بلندی خواستیم میبافیم.تمام.
🐭کفش موش:باز هم دقیقا مثل پا شروع میکنیم ولی بعد از اضافه کردن من پشت پا رو نبافتم و از پهلوها تا پهلوی بعد ینی از طرف جلو پایه بلند زدم بعدش کلا یه ردیف پایه کوتاه .
بیشتر عملی هست چون در حین بافت مرتب بعد از هر دور باید بزارینش ب پای موش و اندازه دستتون میاد ک کجا رو کمتر و کجا رو بیشتر ببافین.تمام.
🐭لباس موش:به اندازه دور کمرش زنحیره زده و بعد از هر زنحیره دو تا و اینو تا دو یا سه ردیف تکرار .
ینی هر ردیف از هر زنجیره دو تا .تا اینکه چین کارتون زیاد بشه.بعد ردیف آخر از هر زنجیره سه پایه بلند و بعد دو یا سه زنجیره رو رد میکنین و به اون یکی وصل میکنین .تا آخر همینه .
و یا هر مدل دیگه ای دوس داشتین ببافین .
حتی دو تا گونه کچولو ینی دو تا حلقه شش تایی و یه ��لقه شش تایی هم واسه نوک دماغش ببافین و وصل کنین .
تزیینات دیگه واسه زیباتر شدن موش به عهده خودتون .

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه