صورت و سیرت پیرمرد جانباز

حاج رجب محمد زاده جانباز 70درصد، بسیجی نانوایی بود که در سال 66 در منطقه حور عراق بر اثر اصابت خمپاره از ناحیه سر و صورت به درجه جانبازی نائل شد. وی بعد از 24 بار جراحی صورت در 28 سال گذشته کماکان برای حضور در جامعه دچار مشکل می باشد تا جایی که مجبور به ترک محل زندگی قبلی که در یک مجتمع مسکونی بود شده است. او بی هیچ توقعی تنها آرزوی دیدار با رهبر معظم انقلاب را دارد.

 

صورت و سیرت پیرمرد جانباز - تصویر 1

 

صورت و سیرت پیرمرد جانباز - تصویر 2

 

صورت و سیرت پیرمرد جانباز - تصویر 3

 

صورت و سیرت پیرمرد جانباز - تصویر 4

 

صورت و سیرت پیرمرد جانباز - تصویر 5

 

صورت و سیرت پیرمرد جانباز - تصویر 6

 

صورت و سیرت پیرمرد جانباز - تصویر 7

 

صورت و سیرت پیرمرد جانباز - تصویر 8

 

صورت و سیرت پیرمرد جانباز - تصویر 9

 

صورت و سیرت پیرمرد جانباز - تصویر 10

 

صورت و سیرت پیرمرد جانباز - تصویر 11

 

صورت و سیرت پیرمرد جانباز - تصویر 12

 

صورت و سیرت پیرمرد جانباز - تصویر 13

 

صورت و سیرت پیرمرد جانباز - تصویر 14

 

صورت و سیرت پیرمرد جانباز - تصویر 15

 

صورت و سیرت پیرمرد جانباز - تصویر 16

 

صورت و سیرت پیرمرد جانباز - تصویر 17

 

صورت و سیرت پیرمرد جانباز - تصویر 18

 

صورت و سیرت پیرمرد جانباز - تصویر 19

 

صور�� و سیرت پیرمرد جانباز - تصویر 20

 

صورت و سیرت پیرمرد جانباز - تصویر 21

 

صورت و سیرت پیرمرد جانباز - تصویر 22

 

صورت و سیرت پیرمرد جانباز - تصویر 23

 

صورت و سیرت پیرمرد جانباز - تصویر 24

 

صورت و سیرت پیرمرد جانباز - تصویر 25

 

صورت و سیرت پیرمرد جانباز - تصویر 26

 

صورت و سیرت پیرمرد جانباز - تصویر 27

 

صورت و سیرت پیرمرد جانباز - تصویر 28

 

صورت و سیرت پیرمرد جانباز - تصویر 29

 

صورت و سیرت پیرمرد جانباز - تصویر 30

 

صورت و سیرت پیرمرد جانباز - تصویر 31

 

صورت و سیرت پیرمرد جانباز - تصویر 32

 

صورت و سیرت پیرمرد جانباز - تصویر 33

 

صورت و سیرت پیرمرد جانباز - تصویر 34

 

صورت و سیرت پیرمرد جانباز - تصویر 35

 

صورت و سیرت پیرمرد جانباز - تصویر 36

 

صورت و سیرت پیرمرد جانباز - تصویر 37

 

صورت و سیرت پیرمرد جانباز - تصویر 38

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه